Sakramenty

Chrzest święty

Dziecko do chrztu w kancelarii parafialnej zgłaszają rodzice na 2 tygodnie przed planowanym terminem chrztu, przedstawiając: akt urodzenia dziecka oraz zaświadczenie, że rodzice chrzestni są praktykującymi katolikami.

Warunki udzielania chrztu:

 • Sakrament chrztu jest udzielany dzieciom, których rodzice mieszkają na terenie naszej parafii
  /osoby spoza parafii, które z ważnych powodów chciałyby ochrzcić dziecko w naszym kościele powinny przedstawić zgodę na chrzest wydaną przez swoją parafię/
 • przy zgłoszeniu wymagana jest metryka urodzenia dziecka wydana przez USC
 • przynajmniej jedno z rodziców musi wyrazić zgodę na chrzest
 • rodzice mają obowiązek zapewnić dziecku pełne warunki wychowania katolickiego;
 • dziecko powinno mieć jednego lub parę rodziców chrzestnych, czyli osoby wyznaczone przez rodziców, które będą mogły uczestniczyć w pełni w obrzędach chrztu oraz będą wspierać rodziców w staraniach o to, by ich dziecko doszło do wyznawania wiary i wyrażało ją życiem
 • chrzestny/a musi spełniać następujące warunki:
  • mieć ukończone 16 lat
  • być praktykującym katolikiem, który przyjął sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię
  • prowadzić życie zgodne z wiarą /nie może być to być osoba, która żyje w związku niesakramentalnym/
  • przedstawić zaświadczenie wydane przez parafię miejsca zamieszkania, że może pełnić funkcję chrzestnego /osoby ochrzczone, należące do niekatolickiej wspólnoty chrześcijańskiej mogą pełnić jedynie funkcję świadka chrztu obok chrzestnego katolika/

Rzeczy potrzebne do chrztu:

 • BIAŁA SZATA
 • ŚWIECA CHRZCIELNA

 


 

Małżeństwo

Spisanie protokołu rozmów kanoniczno-duszpasterskich w kancelarii parafialnej

Najpóźniej na trzy miesiące przed ślubem oboje narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej w miejscu zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego, by umówić się na spisanie protokołu przedślubnego.

Na spotkanie, w czasie którego nastąpi spisanie protokołu rozmów kanoniczno-duszpasterskich narzeczeni przynoszą ze sobą:

 1. dowody osobiste,
 2. metryki chrztu do ślubu (są ważne tylko 3 miesiące),
 3. 3 kopie z USC stwierdzające stan wolny narzeczonych (te dokumenty potrzebne są w celu zawarcia tzw. ślubu konkordatowego czyli ze skutkiem cywilnym). Są ważne tylko 3 miesiące od daty wydania i muszą być aktualne (ważne) w dniu ślubu. W innym wypadku potrzebny jest dokument kontraktu cywilnego,
 4. indeks lub świadectwo ukończenia katechizacji,
 5. świadectwo ukończenia katechez dla narzeczonych i odbycia spotkań w Katolickiej Poradni Życia Rodzinnego.

Zapowiedzi

Informację o zamiarze zawarcia małżeństwa należy podać do wiadomości publicznej, dlatego wypisuje się i wywiesza specjalny komunikat, czyli zapowiedzi. Narzeczony(a), który mieszka w innej parafii niż ta, w której spisuje się protokół przedślubny, otrzymuje dokument, który zanosi do kancelarii swojej parafii w celu ogłoszenia także tam zapowiedzi. Zapowiedzi ogłasza się przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń parafialnych przez 8 dni (dwie niedziele i tydzień między nimi). Po ogłoszeniu zapowiedzi, należy dokument odebrać i zanieść do parafii, gdzie spisywany jest protokół przedślubny.

Sprawy trudne:

 1. ślub poza swoją parafią:
  • Protokół spisuje się w parafii narzeczonego lub narzeczonej lub za pisemną zgodą proboszcza narzeczonego lub narzeczonej, w parafii, gdzie będzie odbywał się ślub.
  • W wypadku, gdy protokół spisywany jest w parafii narzeczonego lub narzeczonej, a ślub odbywa się w innej parafii wtedy, potrzebna jest licencja do pobłogosławienia ślubu.
  • Czasem ślub odbywa się w kościele, który nie jest kościołem parafialnym, lecz np. zakonnym, wtedy licencja jest przekazywana od parafii spisującej protokół do parafii na terenie, której znajduje się ten kościół. I ta parafia dopiero wystawia licencję do tego kościoła.
  • Licencję między parafiami przenoszą zainteresowani narzeczeni. Wraz z licencją zabierają także 3 egzemplarze dokumentu z USC, stwierdzające stan wolny narzeczonych.
 2. jedno z narzeczonych jest osobą niewierzącą lub innego wyznania – należy skontaktować się z kancelarią parafialną i zasięgnąć informacji.